Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Захари Златев, България 1700, София, Тел.: 02949 3278, E-mail: zahari.zlatev@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg /zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на общо 42 900 бр. тиксо-ролки, от които 39 340 бр. с етикети с надпис за „ДПУ” и 3 560 бр. с други специализирани, разпределени по количества и видове, както са посочени в документацията за участие.Поръчката ще бъда изпълнявана в Централно управление „Български пощи“ ЕАД и по обектите на дружеството на територията на страната, които са както следва регионално управление /РУ/, специализирано поделение /СП/ „ИМС/ Булпост“ и Централно управление на „Български пощи” ЕАД – за дирекция „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт“ /СДМТ/. Срокът за изпълнение на поръчката е до 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя. Стойността на доставените количества тиксо-ролки по всяка заявена от Възложителя партида се заплаща от Централно управление на „Български пощи“ ЕАД срещу издадена от Изпълнителя оригинална фактура, придружена с оригинални двустранно оформени приемателно-предавателни протоколи за изпълнена доставка до структурните единици на „Български пощи“ ЕАД. Заплащането се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на най-късно подписаният за приемане протоколВсяко плащане по обществената поръчка ще се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя. Срок на годност /гаранция/: минимален гаранционен срок 12 месеца от датата на доставката. Опаковка: тиксо-ролките да се опаковат в кашони – от 30 до 40 броя в кашон. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с товарен автомобил. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или неподходяща опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка. Маркировка: На всеки кашон се залепва етикет, който трябва да съдържа – наименование и адрес на производителя, на Изпълнителя, наименование и вид на стоката, брой на тиксо-ролките. Доставката на тиксо-ролките ще се извършва до четири партиди. Предпечатната подготовка на различните видове ролки да се представи от Изпълнителя за одобрение от Възложителя не по-късно от 20 календарни дни от датата на подписване на договора. Доставката на всяка партида да бъде извършена от Изпълнителя в срок до 20 календарни дни от датата на получаване на писмена заявка на Възложителя в рамките на срока на договорри установени липси и/или констатирани явни или скрити дефекти, установени с констативен протокол. Изпълнителят доставя липсващите или заменя дефектните артикули с нови, в срок от три работни дни. Срок на годност /гаранция/ на ролките минимален гаранционен срок 12 месеца от датата на доставката. Други технически изисквания към тиксо-ролките: 1. Здравина кг/см: 4,2; 2. Разтегливост до скъсване: 140 %.; 3. Разтегливост при нагряване: 2,5 %. 4. Устойчивост на влага и стареене Не се допускат до разглеждане техническите предложения и оферти на участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Не се допускат до класиране участници, чиито технически предложения не отговарят на условията на възложителя, посочени в Техническата спецификация по настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30190000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

04/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - допуснати до участие, ще се оценяват въз основа на критерия „най-ниска цена”, която е сбор на произведенията на количеството от един артикул умножено по неговата единична цена. Предложените единични цени да бъдат представени до третия знак след десетичната запетая, а общата цена за изпълнение на поръчката – до втория знак. Всички посочени цени, следва да бъдат в лева без начислен ДДС. Задължително към офертата участниците да представят минимум по 1 (един) брой мостри от тиксо-ролка с цветен печат, отговарящи на изискванията посочени в Техническите изисквания. Размерите на мострите могат да бъдат с отклонение ±10% от зададените стойности. Мострите не подлежат на връщане и ще се използват за тестове, а по един брой от всеки размер ще бъде запазен в архива на процедурата и ще се ползва като еталон при доставка . Мострата/ите да се представят в отделна опаковка извън тази с документите за офертата. Участникът при сключване на договора трябва да представи гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 5 % от стойността на договора. Стойността на доставените количества тиксо-ролки по всяка заявена от Възложителя партида се заплаща от Централно управление на „Български пощи“ ЕАД срещу издадена от Изпълнителя оригинална фактура, придружена с оригинални двустранно оформени приемателно-предавателни протоколи за изпълнена доставка до структурните единици на „Български пощи“ ЕАД. Заплащането се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на най-късно подписаният за приемане протокол. Всяко плащане по договора ще се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2018  (дд/мм/гггг)