BG-Главиница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1431

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000558350

BG325, Средно училище Васил Левски, ул. Оборище № 57, За: Нефие Раим, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362245, E-mail: souvl@abv.bg, Факс: 086 362245

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.souvl.info.

Адрес на профила на купувача (URL): www.souvl.info.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48045 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО, РАЗДЕЛЕНА НА 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: №1 – „Мляко и млечни продукти” ; № 2- “ Месо и месни продукти” ;№ 3 – „Пиле и пилешки продукти“; № 4 –“Риба” ;№ 5 – “Плодове и зеленчуци” ; № 6 – “Бакалия”; № 7 - “Консерви” ; № 8 - “Хляб и хлебни изделия” ; № 9 – „Амбалаж за ученически стол“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


Срок за получаване на офертите

04/07/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Образци, информация и документи могат да бъдат намерени на електронния адрес на училището WWW.souvl.info Заседанието на комисията ще се състои на 05.07.2018г. в 10:00 часа в сградата на СУ "Васил Левски" , гр. Главиница, ул. Оборище № 57

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2018  (дд/мм/гггг)