Версия за печат

BG-Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Об - 10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471365

BG421, ОБЩИНА КАРЛОВО, ул. Петко Събев № 1, За: Николай Колев, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 54586, E-mail: n.kolev@karlovo.bg, Факс: 0335 54581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.karlovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=591&catid=92&id=5270&lang=bg&view=article.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50960 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Упражняване на строителен надзор на обект „Център за работа с деца на улицата, спортни и игрални площадки, УПИ І-социални дейности, кв. 175 по УП на гр. Карлово.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

29/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2018  (дд/мм/гггг)