Версия за печат

BG-Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000460269

BG421, ДГ Зорница, Карлово, ул. Добри Войвода № 2, За: Гюлюш Панджикова, България 4300, Карлово, Тел.: 0893 343690, E-mail: zornitza_8@abv.bg, Факс: 0893 343690

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=603&catid=101&id=5265&lang=73&view=article.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=603&catid=101&id=5265&lang=73&view=article.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Зорница", гр. Карлово, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти съгласно техническата спецификация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ДГ "Зорница" със специализиран транспорт, съобразно предварително заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000, 15400000, 15000000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

29/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2018  (дд/мм/гггг)