Версия за печат

BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9600-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Емилиян Стойнов, България 4490, Септември, Тел.: 0359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 0359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/154-96-00-16-18.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269437.28 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Неотложни ремонтно-възстановителни работи за корекция на р. Марица от км 20+175 до км 21+494 – отваряне кюне и възстановяване на 2 (два) участъка дясна дига в землище гр. Ветрен, попадащи на територията на община Септември”. Обособена позиция № 2: „Неотложни ремонтно-възстановителни работи за корекция на р. Марица от км 15+219 до км 15+631 в землище на с. Злокучене, попадащо на територията на община Септември”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения


Срок за получаване на офертите

04/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всеки участник има право да представи оферта и за двете обособени позиции. Отварянето на офертите ще се извърши на 05.07.2018 г. от 09:00 ч. в Заседателнала зала, находяща се в община Септември, град Септември, ул. „Ал. Стамболийски” № 37а. ъзложителят удължава срока за представяне на оферти от участниците с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на повторно удължения срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2018  (дд/мм/гггг)