BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

519

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рамков договор за доставка на кабели и проводници за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31300000, 31320000, 32520000, 32521000, 32551000, 32551500

Описание:

Изолирани жици и кабели
Кабели за разпределение на електричество
Телекомуникационни кабели и оборудване
Телекомуникационни кабели
Телефонни кабели и оборудване, свързано с тях
Телефонни кабели


Срок за получаване на офертите

27/06/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2018  (дд/мм/гггг)