BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ЗОП-2018-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 822143434

BG423, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ул.Болнична 17, За: Колина Стоянова Тилова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444574, E-mail: www.csmppz@dir.bg, Факс: 034 444574

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmppz.com/aopcsmppz.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmppz-281/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ Доставка на лекарствени продукти, медицински изцелия и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Пазарджик” / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Пазарджик” ; Обособена позиция №2 – „Доставка и медицински изделия”; Обособена позиция №3 –„Доставка на дезинфектанти”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти


Срок за получаване на офертите

18/06/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2018  (дд/мм/гггг)