Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Елка Венетова – старши експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“/ Янислав Бухов – старши експерт в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“, България 1000, София, Тел.: 02 9409608; 02 9409461, E-mail: evenetova@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1238.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

63600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на консултант осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ /ОПТТИ/

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


Срок за получаване на офертите

22/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 /ОПТТИ/.

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 5 (пет) дни, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2018  (дд/мм/гггг)