Версия за печат

BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9600-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG421, Oбщина Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ива Дачева, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/153-96-00-15-18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на технически проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителство”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

18/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на договора за обществена поръчка ще се осъществява по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Друга информация

Възложителят удължава срока за представяне на оферти от участниците с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на повторно удължения срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Възложителят ще приложи реда по чл. 191 от ЗОП, в случаите, когато не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, като първоначалните условия на поръчката остават непроменени.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2018  (дд/мм/гггг)