Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01574

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул.Цар Борис III № 136, За: Красимир Аврамов, България 1618, София, Тел.: 00359 29559798, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане на Gain-Loss метода, базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод, и разработване на нов изчислителен модел за изчисляване на емисиите и поглътителите за сектор „Земеползване, изменение в земеползването и горско стопанство (ЗИЗГС)”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71621000

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги


Срок за получаване на офертите

14/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 1.06.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ИАОС на бул. Цар Борис III № 136

Дата на изпращане на настоящата информация

07/06/2018  (дд/мм/гггг)