Версия за печат

BG-Айтос

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-09-110

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540134

BG341, Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/, гр.Айтос, ул.Х.Димитър, №9, За: Стоян Стоянов, България 8500, Айтос, Тел.: 0886 881212, E-mail: st.stoqnov@abv.bg, Факс: 0558 22250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2174.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ОДИТ ПО СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ FSC (СЪВЕТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС АЙТОС“-за срок от 4 години

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90714400 (QB49)

Описание:

Услуги по екологичен одит, свързан със специфични задачи (Относно гори )


Срок за получаване на офертите

13/06/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което е Сертифицирано лице, акредитирано от Съвета за стопанисване на гори /FSC/. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности включени в предмета на настоящата обществена поръчка. Участниците следва да са изпълнили минимум един договор с предмет, свързан с предмета на обществената поръчка , за която кандидатстват. Прилага се документ доказващ, че участникът е изпълнил минимум един договор с предмет, свързан с предмета на обществената поръчка по настоящата процедура

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2018  (дд/мм/гггг)