Версия за печат

BG-село Горно Сахране

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-06-443

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ, ул. Опълченска №1 A, За: инж. Андон Кондузов, България 6151, село Горно Сахране, Тел.: 0885 002285, E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2172.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на котел за отопление“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42160000

Описание:

Инсталации с отоплителни котли


Срок за получаване на офертите

13/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти се отварят на публично заседание на адреса на Административната сграда на Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Мазалат", адрес: Област Стара Загора, с.Горно Сахране, Административна сграда на ТП ДЛС „Мазалат“, ул. „Опълченска” №1 A . Дата и час на отваряне на офертите: 14.06.2018г. от 11:00 часа. Критерий за оценка - "най-ниска цена".

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2018  (дд/мм/гггг)