Версия за печат

BG-гр. Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000283655

BG315, Народно читалище Бъдеще - 1894 Априлци, гр. Априлци, кв. Острец, ул.Цанко Дюстабанов №12 община Априлци, област Ловеч, За: Матей Ангелов Матев, България 5641, гр. Априлци, Тел.: 0359 899727759, E-mail: matei.angelov@abv.bg, Факс: 0359 899727759

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/section-166-nch_%E2%80%9Ebydesche___1894___p.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-587-.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

244863.78 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител на СМР на обект:"Основен ремонт и реновиране на Народно читалище - Бъдеще - 1894 Априлци, гр. Априлци, кв. Острец, община Априлци

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище – Бъдеще – 1894 Априлци, град Априлци, квартал Острец, община Априлци“ съгласно Договор № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018 г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“

Друга информация

Подробна информация е налична във файла Документация за събиране на оферти за обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2018  (дд/мм/гггг)