Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1480

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Димитър Янев, България 1618, София, Тел.: 00359 29559011, E-mail: d.yanev@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000, 48820000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Сървъри


Срок за получаване на офертите

05/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. 1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката. 3. Не се допуска представянето на варианти. 4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни юридически лица, както и техни обединения. 5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи и документ за учредяване на обединението (заверено копие). 6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 8. В настоящата обществена поръчка едно юридическо лице може да участва само в едно обединение. 9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника. Всяка оферта следва да съдържа: Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си участниците представят следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец №1 2. Представяне на участника – по Образец № 2 3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3 4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4 5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 5 6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56 ЗОП (когато е приложимо) 7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на участника (когато е приложимо) 8. Декларации по 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (по Образец № 3) и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (по Образец № 4) за:- всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице (когато е приложимо) и/или - за всеки подизпълнител (когато е приложимо) 9. Документ за създаване на обединение (когато същото не е юридическо лице) по чл.37, ал.4 ППЗОП (когато е приложимо) 10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по Образец № 6 (когато е приложимо) 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по Образец № 7 (когато е приложимо) 12. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата – по Образец № 8 13. Доказателства за извършени доставки съгл. чл.64, ал.1, т.2 ЗОП, Доказателства, че участника ще разполага с ресурсите на трети лица - документи за поетите от третите лица задължения съгл.чл.65, ал.3 ЗОП (когато е приложимо) 14. Заверено копие от сертификат за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен обхват, включващ и доставка на хардуер, компютри и/или периферия и/или компютърно техническо оборудване. 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, чл. 39, ал.3, т.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя- по Образец № 9 16. Декларация за приемане на условията в проекта

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2018  (дд/мм/гггг)