Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 02949-3188, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02868-7011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

01/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробна информация за общестеваната поръчка се съдържат в обявата и приложенията към нея, публикувана от Възложителя в профила на купувача http://www.bgpost.bg/bg/zop_list.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2018  (дд/мм/гггг)