Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 02949-3188, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02868-7011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64210000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения


Срок за получаване на офертите

01/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробна информация за общестеваната поръчка се съдържат в обявата и приложенията към нея, публикувана от Възложителя в профила на купувача http://www.bgpost.bg/bg/zop_list.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2018  (дд/мм/гггг)