Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

74

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Иванка Баева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: i.baeva@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32921.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

29150 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали и консумативи за ОП „Общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

19400000, 19100000, 19200000

Описание:

Текстилни прежди и конци
Кожа
Текстил и свързани с него изделия


Срок за получаване на офертите

25/05/2018 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.05.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното

Дата на изпращане на настоящата информация

17/05/2018  (дд/мм/гггг)