Версия за печат

BG-ЧИРПАН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2132

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540187

BG344, ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН, УЛ.ПЕЙО КР. ЯВОРОВ №18, За: ИНЖ.ПЕТКО ИГНАТОВ, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0416 93072, E-mail: dgs_chirpan@abv.bg, Факс: 0416 96119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/procedures/2132.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35113400

Описание:

Защитно и предпазно облекло


Срок за получаване на офертите

28/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/05/2018  (дд/мм/гггг)