Версия за печат

BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9600-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 0359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 0359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/149-96-00-11-18.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

254486.2 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.129 до О.Т.180“ по план на с. Виноградец, общ. Септември. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.88 до О.Т.188“ по план на с. Виноградец, общ. Септември.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

31/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всеки участник има право да представи оферта и за двете обособени позиции.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2018  (дд/мм/гггг)