Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

BG414, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А, За: инж. Габриела Тупанкова; Елка Савова, България 2300, Перник, Тел.: 076 684286; 076 684220, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 076 684273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pernik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pernik.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществената поръчка предвижда изпълнение на СМР за оснновен ремонт на подлез в кв"Изток" при ж.п.спирка "Метал", гр.Перник. Дължината на съоръжението е приблизително 75м с ширина 6м. Строително монтажните работи включват подобряване на естетическия вид на съоръжението, изпълнение на неотложни ремонти работи по възстановяване проводимостта на ВиК инсталациите, изграждане на електро инсталация, направа на бетонови площадки и ремонт на стълбищни подходи. Срок на изпълнение - Срокът за изпълнение е не по – кратък от 15 календарни дни и не по – дълъг от 60 календарни дни, след датата на подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на строителна площадка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето ще се състои на 21.05.2018г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Перник

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2018  (дд/мм/гггг)