Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

445

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55169.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000, 39831300, 39831600, 31510000, 33760000, 18141000, 39224000, 39224340, 18930000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Електрически лампи с нажежаема жичка
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Работни ръкавици
Метли и четки и различни видове други изделия
Кошчета за боклук
Сакове и торбички


Срок за получаване на офертите

23/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 23.05.2018 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 24.06.2018 г Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 25.05.2018 г 11:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, която да е идентични или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумата, датата и получателят. Под „дейности с предмет индентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: „Доставка на стопански консуматив”. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като представи Списък на доставките съгласно чл.64, ал.1 т.2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/05/2018  (дд/мм/гггг)