Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010011

BG411, Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието, ул. М-р Г. Векилски № 2, За: Калоян Желязков, България 1309, София, Тел.: 02 8902062, E-mail: gdohrana@gdo.bg, Факс: 02 8902032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gdo.bg/orders/o2158/dostawka_na_70_broia_broneziletki_za_otkrito_nosen.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64167 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на 70 броя бронежилетки за открито носене за нуждите на ГД „Охрана”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35815100

Описание:

Противокуршумни жилетки


Срок за получаване на офертите

21/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, ул. "М-р Г. Векилски" № 2, ет 3 - деловодство на Главна дирекция "Охрана". При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Документацията на поръчката, образците и проекта на договор са публикувани на профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)