Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1034

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Людмила Цонева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907453, E-mail: l.tsoneva@burgas.bg, Факс: 056 907254

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34453.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение


Срок за получаване на офертите

11/05/2018 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 11.05.2018 г. от 17:20 часа в сградата на Община Бургас в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26. До обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея указания, техническа спецификация, приложения за попълване и проект на договор е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп в профила на купувача на адрес: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34453

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)