Версия за печат

BG-гр. София, ул. Триадица 2

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД10-0003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. Триадица 2, За: Виктор Николов, България 1051, гр. София, ул. Триадица 2, Тел.: 02 9118608, E-mail: pno3@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2303&_pprocou_WAR_asp_delta=10.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури", за срок от 12 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39224300, 39800000, 33700000, 19640000, 33761000

Описание:

Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството
Почистващи и полиращи продукти
Продукти за лични грижи
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Тоалетна хартия


Срок за получаване на офертите

08/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца или до достигане на максималната финансова рамка от 70000.00 лв. без ДДС. При достигане на максималната финансова рамка, договорът се прекратява предсрочно, едностранно, без предизвестие. Възложителят заплаща цената по банков път в срок до 20 календарни дни от приемане на доставката срещу представени: оригинална фактура, сертификат за произход и производство при всяка доставка, информационен лист за безопасност, декларация за срок на годност, приемо-предавателен протокол, инструкция за работа на български език и протокол за извършен входящ контрол без забележки. Доставката на хигиенните продукти и средства за почистване ще бъде: еднократна за РДСП и периодична за ЦУ на АСП, въз основа на централизирано подадени писмени заявки от Възложителя, в рамките на максималната финансова рамка на поръчката. Съдържанието на офертите се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на възлагането по ЗОП; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 54, ал. 2 ППЗОП на10.05.2018г. от 10:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/04/2018  (дд/мм/гггг)