Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД10-0002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. Триадица 2, За: Виктор Николов, България 1051, София, Тел.: 02 9118608, E-mail: pno3@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2304&_pprocou_WAR_asp_delta=10.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане“. Кратко описание: 1. Осигуряване на денонощна охрана /от 00.00 часа до 24.00 часа/ чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, съгласно приложен детайлен списък на обектите, неразделна част от настоящата обява, при пределно време за реагиране с автопатрул до 5 /пет/ минути след получаване на алармен сигнал. 2. Обектите, предмет на охрана в рамките на настоящото възлагане са индивидуализирани в приложен детайлен списък на обектите, неразделна част от настоящата обява – публикуван на интернет страницата на АСП – www.asp.government.bg – в раздел „Профил на купувача“. Възложителят има право да актуализира приложения списък на обектите за охрана – неразделна част от договора, при отпадане на необходимст от осигуряване на охрана или при възникване на допълнителна необходимост в рамките на този договор, без да се надвишава пределната финансова рамка на обществената поръчка. 3. Посочената обща прогнозна стойност в настоящата обява е за обезпечаване охраната на всички обекти в списъка по т. 1 и т. 2, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, и е без включен ДДС. Пределната прогнозна месечна цена за предоставяне на услугата на 1 /един/ обект, включваща всички разходи за монтиране на техническите системи за сигурност на обекта, мониторинг и реакция, е до 31.00 /тридесет и един/ лева без включен ДДС. 4. Посочената обща прогнозна стойност и пределната прогнозна месечна цена за охрана на един обект обхваща разходите за предоставяне на извършване на частна охранителна дейнст, заедно с разходите за изграждане и обслужване на техническите системи за сигурност /СОТ/, чрез които ще се охраняват обектите на Възложителя. Място на извършване: На територията на Република България, в административните сгради на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, индивидуализирани съгласно приложен детайлен списък на обектите, неразделна част от настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

08/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В Профила на купувача на официалния сайт на АСП е публикувано електронното досие на обществената поръчка, което съдържа: обява по чл. 187, ал. 1 във вр. с чл. 2 от ЗОП заедно с техническа спецификация; списък на територалните структури на АСП, в които се намират обекти за охрана със СОТ; проект на договор; ЕЕДОП в електронна форма /еЕЕДОП/, в който на систематичните места се декларират съответните обстоятелства по ЗОП, ЗМСИП, ЗИФОДРЮПДРСТЛТД, информация за услугите със сходен или идентичен предмет през последната 1 година с предмета на поръчката, считано до датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга; методика за определяне на комплексната оценка на офертите в настоящата обществена поръчка. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху опаковката се отбелязва изрично предметът на възлагането по ЗОП, адрес, телефон, факс и e - mail. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 09.05.2018г. от 14:00 в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" № 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/04/2018  (дд/мм/гггг)