BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2018-003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Тотлебен 34, За: Иван Предьов, България 1606, София, Тел.: 02 9226782, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9223747

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

29166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на бетон.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114100

Описание:

Готов за използване бетон


Срок за получаване на офертите

04/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за обществената поръчка е публикувана в „Профил на купувача“ на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/612.html

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2018  (дд/мм/гггг)