Версия за печат

BG-Казанлък

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540149

BG344, Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък, гр.Казанлък, ул. Освобождение №19, За: Ивайло Антонов - Зам.Директор, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 64776, E-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com, Факс: 0431 64775

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2087.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В рамките на настоящата поръчка се предвижда изпълнението на следните доставки и услуги : Доставка на 5 (пет) броя прахови пожарогасители по 1 кг. за леките автомобили собственост на ДГС Казанлък; Доставка на 5 (пет) броя прахови пожарогасители по 2 кг. за товарните автомобили собственост на ТП ДГС Казанлък. Техническо обслужване (профилактика) и презареждане на пожарогасители собственост на ТП ДГС Казанлък, както следва : 1. Техническо обслужване (профилактика) на Прахов пожарогасител – 6 кг.; 2.Презареждане на Прахов пожарогасител – 6 кг.; 3. Техническо обслужване (профилактика) на Воден пожарогасител – 9 кг.; 4.Презареждане на Воден пожарогасител – 9 кг.; 5.Техническо обслужване на пожарогасител CO2 – 5 кг. В случай, че при техническото обслужване на пожарогасителите се установи необходимост от замяна на части и консумативи, Изпълнителят следва да подмени старите с нови, като използва само такива резервни части определени от производителя на пожарогасителя. Всички дейности по техническото и сервизното обслужване и ремонта на наличната противопожарна техника, доставката на новите пожарогасители се извършват съгласно изискванията, установени от производителя на съответната техника, след получаване на писмената поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок не по-дълъг от 10 (десет) работни дни считано от деня, в който е получена заявката. Всички дейности ще се извършват от Изпълнителя, като противопожарните уреди ще се вземат от мястото на изпълнение на поръчката, а именно ТП „ДГС Казанлък”, гр.Казанлък, ул. „Освобождение” № 19, в работното време на администрацията и ще се доставят на същото място. Влаганите при техническото обслужване резервни части и консумативи да бъдат нови (неупотребявани) и да отговарят на нормативно установените изисквания за произход и качество в Република България, както и да притежават сертификат за произход и качество. Заявките на Възложителя могат да се правят по телефон, факс или имейл. За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол (приложение № 9 от Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35111300

Описание:

Пожарогасители


Срок за получаване на офертите

08/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съдържание на офертата. 1.Списък на документитe в офертата - формат на участника 2.Административни сведения за участника – Образец №1 3.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 5.Списък на доставките и/или услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, преди датата на подаване на офертата – Образец №4 6.Списък на техническите средства и оборудване – свободен текст от участника. 7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №5 8.Декларация от подизпълнители – Образец №5-А • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 9.Декларация за приемане на договора – Образец №6 10.Техническо предложение - Образец №7 11.Ценово предложение – Образец №8; 12.Декларация, че са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №9; 13.Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №10; 14.Заверено копие на Разрешение по чл.129, ал.1 от ЗМР или еквивалент. Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти за период от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявата. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 09.05.2018 г. от 11:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Казанлък” с адрес гр. Казанлък, ул. „Освобождение“ №19. Могат да присъстват представителите на участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и ценовите предложения. Участник, който при изготвяне на офертата не е извършил обявените от възложителя условия и не е представил някои от изискуемите документи ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/04/2018  (дд/мм/гггг)