BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Атансов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/1483,12312.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

63417.42 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


Срок за получаване на офертите

26/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Изграждане на административен капацитет в сферата на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практики и иновативни решения“, Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Друга информация

Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши на 27.04.2018г. от 10:00 ч. в Община Твърдица, пл. Свобода №1, етаж1, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или лица, които са упълномощени да присъстват на отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2018  (дд/мм/гггг)