BG-Златарица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-4-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133778

BG321, Община Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, За: Албена Конакчиева, България 5090, Златарица, Тел.: 0615 35420, E-mail: ob_zlatarica@mail.bg, Факс: 0615 35478

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zlataritsa.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlataritsa.net/doc/op/2018004/index.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

25164.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. "Г. Кънев" № 2 - втори етаж и двор“. Извършване на строително монтажни работи на част от сграда от административната инфраструктура на Община Златарица, подробно описани в техническата спецификация, чрез които се цели да се осигурят по-добри условия за работа и подобряване на енергийната и архитектурната характеристика на сградата. Предмета на поръчката включва: Демонтаж на дървени прозорци и врати, ламперия, мокет и подиум. Очукване на вътрешна и външна мазилка, компрометиран бетон по козирка и плоча и замазка по тераса. Пренасяне, натоварване и превоз строителни отпадъци. Строително-монтажни работи: Изкърпване на вътрешна и външна мазилка, обръщане на прозорци, шпакловка и боядисване с латекс и фасаген на стени. Доставка и монтаж на PVC и MDF прозорци и врати, алуминиеви подпрозоречни дъски, ламинат, вкл.первази, направа на подова настилка от гранитогрес. Строително монтажни работи на тераса и козирка: Обработка на арматура с коропреобразовател, торкретиране бетонова повърхност. Циментова замазка на тераса и страници на козирка, хидроизолация на тераса и стени, Монтаж на дървени греди и ребра, поцинкована ламарина върху дървена конструкция козирка, обшивка с поцинкована ламарина на страници, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Строително монтажни работи на английски двор: Почистване на мазилка и бетонова повърхност, очукване и изкърпване на мазилка, хидроизолация по мазилка и бетонова повърхност, монтаж на пластмасова релефна мембрана, направа на насип, вкл.трамбоване, демонтаж и монтаж на тротоарна настилка. Ремонт на масивна дървена входна врата: ошкурване, импрегниране и лакиране порта и дървена конструкция на покрив над порта, пренареждане на покрив над порта с турски керемиди, направа на цокъл от гранитогрес. Подмяна на осветителни тела, контакти и ключове. При възникване на допълнителни строително – ремонтни и монтажни работи водещи до увеличаване на заложени количества и/или добавяне на нови количества и видове работи, които към момента на изготвяне и одобряване на количествената сметка не са могли да бъдат предвидени, по–нататъшното им изпълнение продължава след предварително одобрение на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

03/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено от бюджета на Община Златарица за 2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 04.05.2018 г. в 10:30 ч., на адрес: гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2018  (дд/мм/гггг)