Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-052/16.04.2018 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540241

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен, гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. Хан Аспарух № 25, За: Иванка Желязкова, България 8260, Царево, Тел.: 0884 529881, E-mail: dgstsarevo@uidp-sliven.com, Факс: 0590 52017

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2061.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1440 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

25/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/04/2018  (дд/мм/гггг)