Версия за печат

BG-Главиница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

858

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000558350

BG325, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ул. „Оборище“ № 57, За: Нефие Раим, България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2245, E-mail: souvl@abv.bg, Факс: 08636 2245

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://souvl.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://souvl.info.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на ремонт на покрив на спортен салон към СУ “Васил Левски“,гр. Главиница

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

30/04/2018 , 08:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Върху опаковката се изписва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, както следва: „Извършване на ремонт на покрив на спортен салон към СУ „Васил Левски”, гр. Главиница “ ВАЖНО! Не се приема оферта постъпила след крайния срок за получаването й, в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва във входящия регистър. Образци, информация и документи могат да бъдат намерени на електронния адрес на училището www.souvl.info

Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2018  (дд/мм/гггг)