Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9 - 11, За: инж. Калин Михайлов - главен експерт в отдел „Управление на собствеността” на дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността” – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, България 1000, София, Тел.: 02 9409345, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1091.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

23000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментното сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


Срок за получаване на офертите

17/04/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/04/2018  (дд/мм/гггг)