Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-100-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880146

BG331, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна, бул. Осми приморски полк №128, За: П. Минков, България 9002, Варна, Тел.: 054 856258, E-mail: p.minkov@ro27.nra.bg, Факс: 052 303587

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3581.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), към пожароизвестителни централи в административните сгради на офиси за обслужване Русе и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции“.1.1. Обособена позиция №1 -„Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителна инсталация (ПИИ), към пожароизвестителна централа в административната сграда на офис за обслужване Русе при ТД на НАП Варна“, находяща се в: - Гр. Русе, ул. ”Майор Атанас Узунов” №19. 1.2. Обособена позиция № 2 - „Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителни инсталаци (ПИИ), към пожароизвестителни централи в административните сгради на офис за обслужване Шумен при ТД на НАП Варна“, находящи се в: Гр. Шумен, пл. ”Освобождение” №2; Гр. Шумен, ул. ”А. Мицкевич” №1, ет.1; Гр. Шумен, ул. ”Цар Иван Александър” №108 /архив/. Абонаментно поддържане следва да се извършва ежемесечно, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация на производителя, стандарт СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”, изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ бр. 89 от 28 октомври 2014 г.) и чл. 31, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Наредба № 8121з-531 от 09 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейност по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради


Срок за получаване на офертите

25/04/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на НАП-www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ТД на НАП Варна, бул. „Осми приморски полк" № 128, до 17.30 ч. на деня, указан в обявата като краен срок. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни,когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.След изтичане на удължения срок,Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой.Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 14:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП Варна, адрес: гр. Варна,бул."Осми приморски полк" № 128, зала 203. При отваряне няа офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/04/2018  (дд/мм/гггг)