Версия за печат

BG-Куклен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115631816

BG421, Община Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: инж. Тодор Лозанов, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org, Факс: 03115 2065

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180402wKMp545129.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

233750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт и рехабилитация на улица "Възраждане", гр. Куклен, община Куклен с дължина 380м от ОК105 до ОК236”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/04/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/04/2018  (дд/мм/гггг)