BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

56

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32, ет. 2, ст. 302, За: инж. Грозденка Дюлгерова; Таня Славова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379-74308; 0379-74370, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/aktualna-tekushh-remont-na-chitalishhe-v-selo-dimitrovche/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

7500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на читалище в село Димитровче

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/04/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 24.04.2018 г. в 13:30 ч. в малката зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/04/2018  (дд/мм/гггг)