Версия за печат

BG-Пещера

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351750

BG423, Община Пещера, ул. Дойранска епопея №17, За: Веселин Джелатов, България 4550, Пещера, Тел.: 00359 878557443, E-mail: efspop@outlook.com, Факс: 00359 35064165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180402XUxS1196901.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3335.84 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на компютърни и офис-машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети за нуждите на проект „Щастливи и успешни заедно“ с 3 обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на компютърни и офис-машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети“, включва: ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР - 2бр.; МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО (СКЕНЕР/ПРИНТЕР/КОПИР) - 1бр.; ФЛАШКИ - 9бр.; ТОНЕР КАСЕТИ - 2бр.; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на офис оборудване без мебелировка“, включва: ХАРТИЯ - ПРИНТЕР - пакет - 2бр.; ХИМИКАЛИ - 20бр.; ХИМИКАЛИ (РЕКЛАМНИ) - 50бр.; ХИМИКАЛИ - 24бр.; ТЕФТЕРИ - 24бр.; ТАБЕЛИ - 1бр.; МАГНИТНА ДЪСКА - 6бр.; МАГНИТНА ДЪСКА - 6бр.; МАГНИТНА ДЪСКА - 6бр.; ФЛУМАСТЕРИ - комплект - 110бр.; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Доставка на класьори и аксесоари за тях, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, утвърден с решение на МС 591/18.07.2016г.“, включва: КЛАСЬОР - 12бр.; ПАПКА - ДЖОБ - пакет - 2бр.; ПАПКА - 72бр.; ДИПЛЯНИ - 100бр.;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 30191000, 44423450, 22850000, 22140000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис оборудване, без мебелировка
Указателни табелки
Класьори и аксесоари за тях
Диплянки


Срок за получаване на офертите

10/04/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

т.1 Настоящата обществена поръчка се финансира по Конкурсна процедура 33.16-2017г. Приоритет 2, на ЦОИДУЕМ, финансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ по Договор №БС-33.16-2-005/03.10.2017г. между Община Пещера в партньорство с ДГ ,,Деница“, ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Слънчо“ гр. Пещера и ЦОИДУЕМ гр. София. VII.1) УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ т.1 Датата и часа на отваряне на офертите е 12.04.2018г. от 10.00часа т.2 Място на отваряне на офертите е гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 т.2.1 Информация относно упълномощените лица при отваряне на офертите: а) Участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация

Дата на изпращане на настоящата информация

02/04/2018  (дд/мм/гггг)