Версия за печат

BG-Куклен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115631816

BG421, Обшина Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: инж. Тодор Лозанов, Вануату 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org, Факс: 03115 2065

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://buyers- profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180313UMzP539703.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

125000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на улици в населените места на Община Куклен – гр. Куклен, с. Руен, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Яврово и с. Цар Калоян”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

11/04/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/03/2018  (дд/мм/гггг)