Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-1/20.03.2018г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, съгласно Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея И ваучери със средства от Фонд СБКО през 2018 година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

04/04/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изборът на изпълнител ще се извърши по реда на глава Двадесет и шест от ЗОП. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 05.04.2018г.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/03/2018  (дд/мм/гггг)