Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11510-795

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул.Цар Борис III № 136, За: Красимир Аврамов, България 1618, София, Тел.: 00359 29559011, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/porachki-17.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/49_OP.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на канцеларски материали, консумативи и копирна хартия по спецификация, за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30100000, 39263000, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Офис принадлежности
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

30/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
№BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС"

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 02.04.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ИАОС на бул. Цар Борис III № 136

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2018  (дд/мм/гггг)