Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

358

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, бул. Цар Освободител 123, За: Даниела Митева - зам. кмет, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба” Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени” Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки” съгласно Техническа спецификация - Приложение № 2

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

02/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, място и час на отваряне на оферта: 03.04.2018г. в административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. Цар Освободител № 123, заседателна зала, IV етаж, 11:00 часа. На отварянето на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2018  (дд/мм/гггг)