Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

411

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


Срок за получаване на офертите

30/03/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 30.03.2018 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 29.04.2018 г Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 02.04.2018 г 10:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), участниците следва да са лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Лицата следва да притежават удостоверение за извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /или еквивалентно такова/ или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“. За да получат горепосоченото удостоверение, лицата следва да отговарят на изискванията на чл. 34 от НБЕТНА. Доказване: При подаване на офертата участникът представя декларация, в която посочва номера на удостоверението, което притежава. С оглед факта, че регистърът по чл. 36, ал. 1 ЗТИП е публичен, възложителят не изисква представянето на удостоверението на хартиен носител. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: „абонаментна поддръжка на асансьорните уредби.”. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като представи Списък на услугите съгласно чл.64, ал.1 т.2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2018  (дд/мм/гггг)