Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-4-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Антоанета Божикова, България 1700, София, Тел.: 02949 3195, E-mail: a.bozhikova@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg /zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи“. С възлагането на обществената поръчка се цели да се постигне поддържка и модернизация на системите за пожароизвестяване в обектите на „Български пощи” ЕАД, като се поддържат съществуващи пожаро-известителни системи (ПИС), включително и да се ремонтират съществуващи, чрез подмяна на дефектирали модули/компоненти и като се осъвременят съществуващите. При изграждането на нови системи в пощенските станции и подразделения, е необходимо тези системи да се приведат в съответствие със съвременните изисквания в областта на пожароизвестяването.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради


Срок за получаване на офертите

27/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите да се извършва при условията на чл.97 ал.3 и ал.4 от ППЗОП. Офертите се отварят на публично заседание на комисията в 11:00 часа на първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на офертите, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД – гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, етаж 2, зала 212

Дата на изпращане на настоящата информация

22/03/2018  (дд/мм/гггг)