Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-7-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Елена Асенова, България 1700, София, Тел.: 02949 3195, E-mail: e.asenova@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg /zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“Доставките на хигиенните материали следва да се осъществяват със собствен специализиран транспорт на изпълнителя, до адресите на поделенията на „Български пощи” ЕАД, посочени в документацията както следва: Регионално управление „Западен регион” - София, намиращо се на адрес: п.код 1220 гр.София – 20 , ул. „Република” № 9 (склад); 2. Регионално управление „Южен централен регион” - Пловдив, намиращо се на адрес: п.код 4000 гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1; 3. Регионално управление „Североизточен регион” - Варна, намиращо се на адрес: п.код 9000 гр.Варна, бул. „Парижка комуна ” № 1; 4. Регионално управление „Югоизточен регион” - Бургас, намиращо се на адрес: п.код 8000 гр.Бургас, ул. „Комлушка низина” (без номер); 5. Регионално управление „Северен централен регион” - Плевен, намиращо се на адрес: п.код 5800 гр.Плевен, ул.Иван Минидиликов №6; 6. Дирекция „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт“ с адрес: п.код 1900 гр.София, кв. „Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 31, Български разменно-сортировъчен център; Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс. Доставката на хигиенните материали ще се извършва на до три партиди. Срок за плащане на доставките – Стойността на доставените количества хигиените материали се заплаща от Централно Управление на „БП“ ЕАД срещу издадена оригинална фактура, придружена с оригинални двустранно оформени приемателно-предавателни протоколи за изпълнена доставка до структурните единици на „БП“ ЕАД. Заплащането се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на най-късно подписаният за приемане протокол. Доставката на хигиенните материали ще се извършва на до три партиди. Доставката на всяка партида да бъде извършена от Изпълнителя в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на получаване на писмена заявка на Възложителя в рамките на срока на договора. Доставката се извършва в работното време на структурните звена на „Български пощи” ЕАД и се предава на определено от Възложителя материално-отговорно лице, след предварително уговорен за това час. Доставката се удостоверява с подписване на приемателно-предавателен протокол за доставените стоки в съответната структура на „Български пощи” ЕАД. При доставката се проверява окомплектоваността/съответствието на доставените със заявените материали по вид, производител и брой, съгласно подадената заявка от страна на Възложителя. Възложителят може да заявява неограничен брой от даден артикул, посочен в таблица № 1 „Списък на хигиенните материали“, както и да не заявява даден артикул при отпаднала необходимост, като общата стойност на всички заявени бройки от артикулите в таблица № 1 „Списък на хигиенните материали“ не надхвърля стойността на догоовра.Общи изисквания за качество на предлаганите хигиенни материали: Всеки от доставените хигиенни материали да бъде: - с етикет на български език за произход на продукта, с адресна информация за фирмата производител, срок на годност и условията, при които се използва; да има ясни инструкции на български език за употреба (дозиране), съхранение и унищожаване на празна опаковка; - със срок на годност не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от момента на доставката им; - със сертификат за качество и/или лист за безопасност или еквивалентен документ за опазване на природната среда; - безопасни при работа и съхранение, биоразградими и съобразени с действащите и приложими норми; - с опаковка на производителя, в съответствие с действащите нормативни изисквания (Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, и др.), в подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение в склад опаковка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000, 39224330, 33711900, 39831000

Описание:

Почистващи продукти
Кофи
Сапун
Перилни и почистващи препарати


Срок за получаване на офертите

29/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Мостри - Участниците да представят по един брой мостри от раздел ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ на артикули с №№ 1,2,4,6,15,18 и раздел ДОМАКИНСКИ ПОСОБИЯ на артикули с №№ 26,27,28, 29, 47, 50. Мострите следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя по отношение на материал и начин на изработване на чувалите; Участникът да постави мострите в подходяща опаковка, отделно от плика с офертата. Върху опаковката с мострите да се запише: „Мостри”; данни за участника; предмета на процедурата; Мострите се представят заедно с офертата в Деловодство на „Български пощи” ЕАД предварително обозначени с името на участника чрез избран от него способ, достатъчен за стабилното и четливо присъствие на името на участник. За предаването на мострите се съставя приемателно-предавателен протокол, който участникът следва да представи извън плика с мострите. Ако участникът не представи приемателно-предавателен протокол за предадени мостри, пликът с офертата не се приема и това обстоятелство се отразява в регистъра за подаване на документи

Дата на изпращане на настоящата информация

21/03/2018  (дд/мм/гггг)