Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Атансов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/1483,12249.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Предоставяне на консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“1.Предоставени консултантски услуги при управлението и отчитането на проекта, които включват подготовка на документи за искания на плащания, доклади, отчети и всички изискуеми документи, съгласно изискванията на управляващия орган; 2.Оказване на юридическа и техническа помощ при подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие“-РА по време на изпълнението на проекта. Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие” договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и други свързани с цялостното изпълнение на проекта; подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие” по време на изпълнение на проекта; участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договора; отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по проекта до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”. 3.Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на отклонения от договора отпускане за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Възложителя и ДФЗ; 4.Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, в т.ч.: - осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството - проверка и корекция, при необходимост; - предварителна проверка на фактури и издадени разходо-оправдателни документи във връзка с изпълнение на проекта; - осъществяване на предварителен преглед на изискуемата документация при подаване на заявки за плащане, предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; - проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране; - съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовката на заявка за ДДС и заявка за безлихвен заем, и окомплектоване на всички необходими общи, и специфични документи към заявките за плащане; 5.Осъществяване на ефективно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, при изпълнение на проекта: между Възложителя и Управляващия орган, между Изпълнител на строителство, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя; 6.Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на дейности, свързани с организацията и управлението на проекта; 7.Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта; 8.Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

28/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект №20/07/2/0/00091 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“ по подмярка7.2, мярка 7 от ПРСР2014-2020.

Друга информация

Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши на 29.03.2018г. от 09:00 ч. в Община Твърдица, пл. Свобода №1, етаж1, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или лица, които са упълномощени да присъстват на отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/03/2018  (дд/мм/гггг)