Версия за печат

BG-Тервел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: инж.Георги Димитров Ботев, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg, Факс: 05751 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlstervel.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlstervel.sidp.bg/zop-2018-9/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

26/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [11.00ч на 27.3.2018 г.] В случай че след изтичане на срока за подаване на оферти не са постъпили най-малко три такива, срокът за подаване ще бъде удължен най-малко с три дни и втората дата за провеждане на избора ще бъде посочена в информацията за удължаване на срока публикувана в Регистъра на обществените поръчки. Място на отваряне на офертите: [гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10]

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2018  (дд/мм/гггг)