Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

263

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, Териториално поделение Държавно горско стопанство Своге, ул.Звънче 2, За: инж.Христо Янев, България 2260, Своге, Тел.: 0885 149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0885 149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180319RnVE9199573.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2257.57 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществена поръчка с предмет: " Поддържане на минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС Своге". Минерализованите ивици са на територията на ТП ДГС Своге, в района на местност "Трескавец" зем.Гара Бов,община Своге, с обща площ 2000 лм.,от които 500лм. попадат в отдел, подотдел 205-7, 150лм. попадат в отдел,подотдел 231-3, 300лм. попадат в отдел, подотдел 229-1, 150 лм. попадат в отдел, подотдел 223-7, 900 лм. попадат в отдел, подотдел 223-1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000, 50800000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Различни услуги по ремонт и поддържане


Срок за получаване на офертите

29/03/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците в процедурата следва да отговарят на следните изисквания: 1.да са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в обявата за обществената поръчка и приложенията към нея. 2. Всеки участник може да представи само една оферта. 3. Не се допуска представянето на варианти. 4. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които са участници в обществената поръчка, или да участва самостоятелно и в обединение. 5. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. В офертата участикът посочва подизпълнителите и дела на поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 6. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; - има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; - е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; - е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; - е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 8. Участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в обявата за обществена поръчка, настоящите указания и изискванията за участие, се отстранява от класиране. 9. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените в т.7 изисквания се отнасят и за подизпълнителите. Документацията за участие може да бъде изтеглена от профила на купувача на интернет страницата на СЗДП Враца-www.szdp.bg. Оферти се приемат всеки работен ден от 08.30ч. до 16,30ч. в деловодството на ТП ДГС Своге, с адрес: гр.Своге, ул.Звънче №2. Офертите се отварят на 30.03.2018г. от 10.00ч. в същата сграда. При отварянето могат да присъстват представители или упълномощени лица, като представят пълномощно с нотариална заверка на подписите. В случай, че в срок до 29.03.2018г.,са подадени по малко от 3 оферти, възложителя ще удължи срока за подаване на оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2018  (дд/мм/гггг)