BG-БУРГАС

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-00-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000568141424

BG341, ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ, 8000, За: ИНЖ. СТАНИМИР МАРИНСКИ, България 8000, БУРГАС, Тел.: 056 840801, E-mail: obshtinski_imoti_bs@abv.bg, Факс: 056 840801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://imoti.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://imoti.burgas.bg/bg/news/index/2/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на административна сграда – кметство, библиотека, многофункционална зала, лекарски кабинет и склад инвентар, УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Драганово, Община Бургас”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2018  (дд/мм/гггг)