Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

54

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, стая 308, За: Гергана Тонева, Розалина Караиванова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74359; 0379 74308, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/prskane-ss-samolet-2018g/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2018 година”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


Срок за получаване на офертите

26/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 02.04.2018 г. в 13:30 ч. в малката зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2018  (дд/мм/гггг)