Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540294

BG343, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СОТПАНСТВО ТУНДЖА, ул.Васил Карагьозов 11, За: Галина Мартинова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662670, E-mail: dgstundzha@uidp-sliven.com, Факс: 046 662675

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstundzha.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1963.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

11500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и други за нуждите на ТП ДГС Тунджа“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24410000, 24451000, 24452000, 24453000

Описание:

Азотни торове
Пестициди
Инсектициди
Хербициди


Срок за получаване на офертите

21/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок и място за отваряне на офертите – 10:00ч. на 22.03.2018г., в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“, находяща се на адрес:Ямбол,ул. „Васил Карагьозов“ №11 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2018  (дд/мм/гггг)