Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-Омуртаг

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120183

BG334, Териториално поделение ДГС Омуртаг към СИДП Шумен, гр. Омуртаг, ул. Г. С. Раковски №21, За: инж. П. Попова-Добрева, България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62154, E-mail: dgs.omurtag@dpshumen.bg, Факс: 0605 63581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsomurtag.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82or4-cHN.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на боя, спрей, разредител и други за маркиране, необходими за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг” гр. Омуртаг за 2018 година” по реда на чл.187-189 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

20/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглежданеп на офертите в 10:00 часа на 21.03.2018 г. в заседателната зала на ТП ДГС "Омуртаг", ул "Г. С. Раковски " № 21

Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2018  (дд/мм/гггг)